Nieuwsbrief
Aanmelden
Aanbieding
Producten

Download algemene voorwaarden

 Leveringsvoorwaarden

1. 
leveringsvoorwaarden
2. Contractpartner
3. Aanbiedingen en Contractuele verplichtingen
4. Contract
5. Herroepingsrecht en bedenktijd
6. Prijs, verzend- en verpakkingskosten
7. Levering
8. Betaling 
9. Eigendomsrecht
10. Garantie 
 
 
1. Leveringsvoorwaarden 
     Voor alle leveringen van Westland Modelbouw aan consumenten en bedrijven gelden deze algemene leveringsvoorwaarden.
 
2. Contracpartner
    Het koopcontract komt tot stand met: 
 
    Westland Modelbouw
    Stoelmatter 5d
    2292JM Wateringen
 
    ING-Bank:                  2738640
    IBAN:                NL69INGB0002738640
 
    KVK: 27293721
    BTW Nummer: NL817193315B01
 
    Eigenaren: Dennis en Willeke van der Putten
 
   U kunt ons voor vragen of klachten telefonisch bereiken op het volgende telefoonnummer 0174-241388 of per email info@westlandModelbouw.nl .
 
   Zie voor de bereikbaarheid onze openingstijden. 
 
 
3. Aanbiedingen en Contractuele verplichtingen
    3.1 Het vertonen van producten in de Online-Shop geeft niet het recht op een blijvende aanbieding, zolang er geen sprake is van een geldige bestelling.
Indien er niets anders vermeld is geldt voor de aanbieding "zolang de voorraad strekt". Druk en zetfouten voorbehouden.
 
     3.2 Door op de knop "Definitief Bestellen" te drukken in de laatste fase van het bestelproces geeft u de definitieve opdracht de waren in uw winkelmandje te willen kopen.
           U verplicht zich met deze handeling tot het afnemen van deze waren. Het koopcontract komt tot stand, wanneer we uw bestelling door middel van een opdrachtbevestiging per E-Mail
           aansluitend op uw bestelling ontvangen hebben. 
 
4. Contract
    De gegevens van het koopcontract worden in ons systeem opgeslagen.
    De algemene verkoopvoorwaarden kunt u op ieder moment inzien.
 
5. Herroepingsrecht en bedenktijd
    Deze informatie is afkomstig van de website van de Kamer van Koophandel.  
    http://www.kvk.nl:80/wettenenregels/200_Contracten/verkoopengarantiebijconsumptiegoederen/Koopopafstand.asp
 
    De wet beschermt consumenten tegen de risico´s bij het sluiten van een overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld via internet, telefoon, fax, of post).
 
    Informatieplicht van de ondernemer
    De ondernemer heeft een informatieplicht. Hij moet ervoor zorgen dat hij de consument informeert over:zijn identiteit (naam, adres); de belangrijkste kenmerken van het product; de prijs; de kosten van aflevering; de manier van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand; het herroepingrecht van de consument; eventuele bijzondere communicatiekosten; de termijn waar binnen het aanbod (product) kan worden aanvaard; eventueel de minimale duur van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij een abonnement; het bezoekadres voor klachten; service- en garantiegegevens; hoe de klant de overeenkomst opzegt als die voor een onbepaalde duur is of langer is dan één jaar, bijvoorbeeld een abonnement.
    De consument moet de gegevens over de koop 'duurzaam' ontvangen. Bijvoorbeeld op een cd-rom of in een e-mailbericht dat kan worden opgeslagen.
 
    Annuleringsrecht van de consument
    De consument kan de koop binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product zonder toelichting annuleren. Als de verkoper niet voldoet aan de informatieplicht, is de annuleringstermijn drie maanden na ontvangst van het product. Als de ondernemer na de aankoop alsnog aan de informatieverplichting voldoet, dan geldt vanaf dat moment weer een termijn van zeven dagen. Bij annulering moet de consument het gekochte terugzenden. De consument kan alleen verplicht worden tot betaling van de kosten van het terugzenden. Als de consument al heeft betaald, dan moet hij binnen dertig dagen na de annulering worden terugbetaald.
 
    Diensten
    Ook bij een overeenkomst tot het verrichten van een dienst geldt deze informatieverplichting het annuleringsrecht. De termijn van annulering (zeven werkdagen of drie maanden) gaat in op de dag waarop de overeenkomst. 
    Het annuleringsrecht is niet van toepassing bij:
    producten waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft; maatwerk of voor een product met een ander duidelijk persoonlijk karakter; producten die snel kunnen bederven, verouderen of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; producten als audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken; levering van kranten en tijdschriften; weddenschappen en loterijen; diensten die met instemming van de consument worden uitgevoerd voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken.
 
    Uitzonderingen
    Er zijn uitzonderingen waarbij de informatieverplichtingen en het annuleringsrecht niet van toepassing zijn. Het gaat hierbij om:
    financiële diensten; bouw en verkoop van onroerend goed; overeenkomsten via distributieautomaten; reisovereenkomsten; overeenkomsten via geautomatiseerde handelsruimten (zoals automatieken); verkoop op opbod (zoals internet veilingen); overeenkomsten met een telefoonmaatschappij die ontstaat op het moment van gebruik van een openbare telefoon; levensmiddelen en andere producten voor huishoudelijk gebruik die op bestelling door bezorgers met regelmaat en op gezette tijden worden afgeleverd op het woonadres van de consument; diensten betreffende logies, restaurantbedrijf, vervoer of vrijetijdsbesteding, waarbij sprake is van een reservering op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode; diensten die direct verleend worden via het communicatiemiddel dat de consument gebruikt en die de exploitant van het communicatiemiddel bij de consument in rekening brengt. Voorbeelden zijn inlichtingen over een telefoonnummer en het weer. Wel moet bekend zijn waar de consument een klacht kan indienen.
 
    Overige regels bij online overeenkomsten
    Ondernemers moeten ook rekening houden met voorschriften bij het gebruik van communicatietechniek bij het aangaan van een overeenkomst. De communicatietechniek moet bestaan uit elektronische apparatuur die verwerking en opslag van gegevens mogelijk maakt. Uitgezonderd zijn dus: fax en telex, automaten, offline diensten en direct marketing via telefoon/fax. 
 
    De gebruiker van een dienst van een informatiemaatschappij zoals een webwinkel, moet ervoor zorgen dat tenminste de volgende gegevens beschikbaar zijn voor de klant:
   identiteit en vestigingsadres; contactadres inclusief elektronisch postadres; handelsregisternummer; als er een vergunningplicht is voor de bedrijfsactiviteit, vermelding van de toezichthouder; als de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent, vermelding van diverse gegevens over het beroep zoals beroepsorganisatie, beroepstitel, beroepsregels; BTW- identificatienummer; duidelijke vermelding van prijzen en/of belastingen en leveringskosten; bij gebruik van reclame-uitingen: voorwaarde is dat ze direct herkenbaar zijn voor de ontvanger. Een banner is meestal voldoende herkenbaar. Als het ongevraagde reclame betreft via e-mail dan moet al direct bij de ontvangst volledig duidelijk zijn dat het een commerciële boodschap is. Als de klant aangeeft geen ongevraagde commerciële aanbiedingen te willen ontvangen dan moet de ondernemer hiermee rekening houden. de aard en de voorwaarden van commerciële aanbiedingen moet de ondernemer ondubbelzinnig vermelden; de manier waarop de overeenkomst tot stand komt, dus     de stappen die nodig zijn om online een overeenkomst te sluiten; als de ondernemer de overeenkomst archiveert, informatie over het archiveren van de overeenkomst en waar de klant deze informatie kan vinden; informatie over hoe de klant ongewenste handelingen kan corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten; de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten; als de ondernemer een gedragscode afspreekt, informatie over gedragscodes en over de manier waarop de klant die codes elektronisch kan raadplegen; voorwaarden van de overeenkomst moeten volledig ter beschikking zijn van de klant voor of bij het sluiten van de overeenkomst. Dit geldt niet voor de algemene voorwaarden. Ook moet de klant moet de voorwaarden van de overeenkomst kunnen opslaan.
    Regels tien tot en met veertien gelden niet als de ondernemer een overeenkomst sluit via elektronische post of via een ander individueel communicatiemiddel. Bij een koopovereenkomst via een algemene website (webwinkel) gelden de genoemde eisen onder punt tien tot en met veertien dus wel.
 
    Rechtsgeldigheid online overeenkomst
    Een overeenkomst die de ondernemer online afsluit is rechtsgeldig als hij voldoet aan de bovenstaande informatieverplichtingen. Soms zegt de wet dat een bepaalde overeenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Onder de volgende voorwaarden is een elektronische overeenkomst gelijk aan een wettelijk voorgeschreven schriftelijke overeenkomst:
    de overeenkomst moet de ondernemer vastleggen zodat deze ook later kan worden ingezien; de authenticiteit moet voldoende gewaarborgd zijn. Dat betekent dat met behulp van een bepaalde beveiligingstechniek de ondernemer kan vertrouwen op de juistheid van de inhoud van de overeenkomst; het moet na te gaan zijn wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen; de identiteit moet met voldoende zekerheid vast te stellen zijn (elektronische handtekening).
    Er zijn enkele specifieke overeenkomsten die de ondernemer altijd schriftelijk moet afsluiten. Het gaat dan om een overeenkomst waarbij een particulier zekerheden verstrekt. Deze overeenkomst kan de ondernemer ondanks bovengenoemde waarborgen niet rechtsgeldig elektronisch afsluiten. Voorbeelden zijn overeenkomsten op het gebied van erfrecht en familierecht.
 
   Algemene voorwaarden
   Maakt de ondernemer gebruik van algemene voorwaarden als hij online een overeenkomst afsluit? Dan moet hij ervoor zorgen dat de klant in het bezit is van zijn (elektronische) algemene voorwaarden. Dit moet op tijd gebeuren, dus niet na het afsluiten van de overeenkomst. Ook moet de klant de mogelijkheid hebben om de algemene voorwaarden op te slaan.
 
   Als de ondernemer niet aan deze informatieplicht kan voldoen, dan mag hij de klant ook informeren door bekend te maken waar de algemene voorwaarden wel elektronisch zijn in te zien. Ook moet hij aangeven dat hij de voorwaarden op verzoek elektronisch of op een      andere wijze opstuurt.
 
6. Prijs, verzend- en verpakkingskosten
   6.1 De bij de product genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijk verplichte BTW maar zonder andere prijsbestanddelen ( zoals bijvoorbeeld verwijderingsbijdragen).
 
   6.2 De verzendkosten zijn afhankelijk van de maten en gewichten en de manier van versturen van de producten. 
         De verzendkosten worden u voorafgaand aan uw definitieve bestelling medegedeeld.
         Op de pagina verzenden treft u een overzicht aan van de verzendkosten.
 
   6.3 Of je een grote of een kleine bestelling gaat verzenden maakt qua tijd niet zo veel uit.
         Het orderpicken, verpakken, administratief verwerken en versturen is nagenoeg voor iedere bestelling hetzelfde.
        Wel moet de bestelling goed verpakt de deur uit. Westland Modelbouw zal deze kosten niet doorberekenen aan de klant.
    6.4       Posttarieven
    
    6.5 Wenst u uw bestelling indien mogelijk te ontvangen in een envelop. Maakt dat dan kenbaar in het  opmerkingveld in het verzend en betaalmenu. Betaal voor een pakketverzending. Indien de bestelling in een envelop blijkt te passen dan versturen wij uw aankoop in een envelop. Het verschil in verzendkosten zullen wij dan weer naar uw rekening terug overmaken.  Let op ! Verzenden per post brengt wel een grotere kans op schade of verlies met zich mee.
 
     6.6  Het verzenden van de goederen gebeurt op risico van de klant en Westland Modelbouw is daar niet aansprakelijk voor. Wilt u meer zekerheid dan kunt u uw bestelling verzekerd versturen.Deze optie is te selecteren in het verzend menu. 
 
 
7. Levering
    7.1 Wij leveren op dit moment alleen binnen Nederland op basis van vooruit betaling (zie punt 8 Betaling).
 
    7.2 De Levertijd bedraagt gemiddeld 3 werkdagen voor artikelen die op voorraad zijn.
 
    7.3 Mocht het product niet snel genoeg leverbaar zijn omdat onze leveranciers niet snel genoeg ons beleveren dan informeren wij u hieromtrent direct. Het staat u vrij om in dit geval op uw bestelling te wachten of om de bestelling te annuleren. 
 
    7.4 Indien u uw bestelling annuleert als gevolg van een langere levertijd dan verwacht zoals gesteld in punt 7,3 dan maken wij het door u vooraf betaalde geld weer terug over, naar het (post)banknummer waar het van afkomstig is. 
 
    7.5 De wettelijke zichttermijn is 7 dagen. Binnen deze termijn kunt u alsnog besluiten om het bezorgde artikel niet te willen kopen. U mag dan het artikel retour sturen naar Westland Modelbouw mits het niet gebruikt is en/of uit de originele verpakking is gehaald en/of de originele doos onbeschadigd is. Het uit de verpakking halen van het artikel is enkel en slechts dan toegestaan wanneer dit geen schade aan de verpakking geeft en het artikel op geen andere wijze bezichtigd kan worden. Zegels verbreken is niet toegestaan.

    7.6 De kosten die verbonden zijn aan het retour zenden van één of meerdere artikelen zijn voor de klant die het artikel besteld heeft
          en deze weer retour stuurt naar Westland Modelbouw.
 
    7.7 De verantwoordelijkheid voor het goed en onbeschadigd aankomen van de te verzenden goederen ligt bij de verzender.
          Westland Modelbouw adviseert u dan ook om de goederen verzekerd terug te sturen indien u tot terugsturen van de goederen heeft besloten. 
 
 
8. Betaling 
   8.1 Wij leveren op basis van vooruitbetaling.
         Dit kunt u doen door het bedrag over te maken op onze ING-bankrekening  2738640 tnv Westland Modelbouw te Poeldijk.
 
   8.2  Wanneer het geld op onze ING-rekening is bijgeschreven wordt uw bestelling in behandeling genomen en stellen wij u op de hoogte dat uw bestelling verwerkt is middels E-mail, SMS of fax.
 
   8.2a Bij uw bevestiging ontvangt u het trackingnummer van uw pakket. Met dit trackingnummer kunt u bij POSTNL de status van uw pakket controleren
 
   8.3   Betalen met creditkaart is tot nu nog niet mogelijk.
 
    8.4   U kunt zich enkel beroepen op de terugbetalingsregeling indien is voldaan aan de voorwaarden gesteld in de verkoopvoorwaarden.
 
 
9. Eigendomsrecht
   Tot het volledige bedrag betaald is blijft het produkt ons volledig eigendom.
 
10. Garantie
       Westland Modelbouw volgt de garantiebepalingen die zijn opgesteld door de leveranciers/fabrikanten van de geleverde goederen door Westland Modelbouw.
       Westland Modelbouw geeft geen garantie op RC-producten die als gevolg van ondeskundig gebruik kapot zijn gegaan en waarvan niet vooraf de nodige controles zijn uitgevoerd zoals staat omschreven in de gebruikershandleidingen van de zender en het RC-model. Op producten van leveranciers die om wat voor reden dan ook gestopt zijn. Kan geen gerantie meer worden gegeven. Deze producten komen in de uitverkoop en krijgen het predicaat "Speciale aanbieding" of "Uitverkoop". Het herroepingsrecht is op deze producten niet van toepassing en worden derhalve niet terug genomen. 
 
       De goederen die door Westland Modelbouw worden verstuurd worden indien mogelijk voor het versturen op de goede werking gecontroleerd en voorzien van een controlezegel (accu's worden voordat ze verstuurt worden gecontroleerd op hun spanningswaarde).
 
       Indien deze controlezegel(s) verbroken wordt/worden geeft u aan het eens te zijn met de geleverde kwaliteit en vervalt de zichttermijn van 1 week.
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.